Modern Welsh Publications

 

Cyhoeddiadau Modern Cymreig

  
Cyflwyno Awduron/Presenting Authors


Click the links below to read the articles
 

 • D Ben Rees
 • Dr Owen Thomas, Lerpwl (1812-1891)
 • Gwerthfawrogiad o Ysgolhaig Cymraeg
      Cyfraniad enfawr Stephen Joseph Williams (1896-1992)
      i ddiwylliant ac ysgolheictod Cymru

 • D. Ben Rees (gol.), Hanes Gŵyl Hedd Wyn, Bardd-Fugail y Rhyfel Mawr. Gwasg y Lolfa, 2018. 95 tt. 6.99.

   

  Wele gyfrol fach sydd yn fwrlwm o ddeunydd eithriadol o ddifyr a phwysig yn hanesyddol a gyhoeddwyd yn sgil cynnal Gŵyl y Gadair Ddu o fewn Parc Penbedw yn ystod mis Medi 2017 achlysur uchelgeisiol a llwyddiannus dros ben a chlod mawr i'r rhai a fu'n ei threfnu'n fanwl dros fisoedd lawer, gan amlygu ymroddiad ac amynedd enfawr, chwarae teg iddynt oll.

   

  Cyfrol yw hon i goffau neb llai na Hedd Wyn, sef Ellis Humphrey Evans, brodor o ardal Trawsfynydd, bugail lleol adnabyddus, a'r milwr a gipiodd y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Penbedw, Medi 1917, ond erbyn diwrnod cynnal y seremoni roedd yr enillydd wedi ei ladd yn ystod brwydr enwog Pilkem Ridge yn y Rhyfel Byd Cyntaf, hynny ar y diwrnod olaf o fis Gorffennaf achlysur ingol o boenus yn ein hanes a'n hanesyddiaeth fel cenedl ac un sydd yn bendant yn werth ei goffau yn ein hoes ninnau. Fel rhan o'r ŵyl uchelgeisiol, arloesol hon trefnwyd nifer o ddarlithoedd cyhoeddus, sawl cyngerdd a chymanfa ganu llawn hwyl ac egni. Yn ogystal cafodd nifer o feirdd ifanc y cyfle i gystadlu ar gyfer cadair a choron yr ŵyl, a hynny yn y ddwy iaith.

   

  A phrif drefnydd yr achlysur gwefreiddiol hwn oedd neb llai na'r Athro Dr Parchedig D. Ben Rees, gŵr anghyffredin o ymroddgar a llafurfawr, deinamo o ddyn a chawr o ysgolhaig eithriadol o gynhyrchiol os bu un erioed. A'r Dr Rees yntau oedd yn un o sylfaenwyr mwyaf brwdfrydig Cymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi ac un a fu'n ei chynnal yn ddiarbed dros nifer o flynyddoedd erbyn hyn. Ac mae'r gyfrol yn cynnwys nifer o gyfraniadau amrywiol yn y Gymraeg a'r Saesneg fel ei gilydd.

   

  Un o'r cyfraniadau pwysicaf at y casgliad hwn yw ysgrif gryno gan y Dr Rees ei hun ar gyd-destun hanesyddol Eisteddfod y Gadair Ddu, 1917. A phrif ffocws y darn hwn yw'r rhan a chwaraeodd y Cymry yn hanes ardal Penbedw a'r cylch a nodir rhai o'r Cymry hynny a fudodd i'r ardal hon gan gyfrannu'n helaeth at ddatblygiad capeli Cymraeg Penbedw a chynorthwyo i gynnal Eisteddfod Genedlaethol 1917 yno, her nid bychan oherwydd amgylchiadau hynod anodd y Rhyfel Mawr.

   

  Un o ddigwyddiadau mwyaf atyniadol yr ŵyl yn 2017 oedd perl o ddarlith hollol wefreiddiol gan Yr Athro Peredur Lynch, Bangor ar y thema 'Hedd Wyn a'r Cof Cyhoeddus'. A Chymdeithas y Cymrodorion a oedd yn gyfrifol am noddi'r ddarlith hon. Yna cawn gyfle i ddarllen darlith bellach yn y Saesneg gan neb llai na'r Dr Huw Edwards, gwyneb hollol gyfarwydd ar y sgrin fach yn ein hystafelloedd fyw ers blynyddoedd bellach, sy'n cyflwyno astudiaeth hollol feistrolgar o swyddogaeth David Lloyd George a gwleidyddion Rhyddfrydol eraill yn cyflwyno gorfodaeth filwrol ym merw'r Rhyfel Byd Cyntaf yn ystod 1916 a 1917.

   

  Prif gynnwys gweddill y gyfrol yw'r beirniadaethau ar gyfer cystadlaethaur Gadair a'r Goron yn ystod yr ŵyl a thestun y cerddi a gipiodd y gwobrwyon hyn, pob un o waith beirdd a llenorion ifanc addawol, hynny yn y Gymraeg a'r Saesneg. Dyfarnwyd y gadair am gerdd neu gyfres o gerddi ar y testun 'Hedd Wyn', gyda'r Dr Robin Gwyndaf a'r Dr Sin Aled Owen yn beirniadu, a Martin Huws yn cipio'r wobr mewn maes arbennig o gryf.

   

  A difyr odiaeth yw cael y cyfle i ddarllen rhai o'r llythyron diolch diffuant a ddaeth i law i gydnabod y trefnwyr ar eu llwyddiant sylweddol yn trefnu'r fath achlysur a'r nodyn o ddiolch twymgalon gan y Dr D. Ben Rees. Yn goron ar y cyfan yw'r wledd o ffotograffau lliw hyfryd a dynnwyd yn ystod y dathliadau ym Mhenbedw yn ystod mis Medi 2017. I gloi rhaid llongyfarch Gwasg y Lolfa ar droi allan cyfrol fach hynod o hylaw a deniadol sydd yn wledd i'r llygad a'r meddwl. Da iawn chwi oll yn wir.

   

  J. Graham Jones 

   

  D. Ben Rees (ed.), Hedd Wyn and the Black Chair Festival: Poet-Shepherd of the First World War. Gwasg y Lolfa. 2018. 95 pp. 6.99.

   

  This slim volume abounds with exceptionally interesting and historically significant material published following the convention of the Black Chair festival at Birkenhead Park during September 2017 an ambitious, successful undertaking which reflects great credit on its organizers who laboured hard for several months, displaying much dedication and patience. Our sincere thanks to them all.

   

  This is a volume to celebrate the life of the one and only Hedd Wynn, namely Ellis Humphrey Evans, a native of the Trawsfynydd area, a well-known local shepherd and the poet who won the chair at the Birkenhead National Eisteddfod, September 1917, but by the day on which the chairing ceremony was held he had been killed during the course of the famous Battle of Pilkem Ridge in the First World War, on the last day of July an exceptionally painful event in our history and historiography as a nation and one which is certainly worth commemorating in our day and age. As part of this ambitious, pioneering festival, arrangements were made for a number of public lectures, several concerts and a singing festival which proved to be sensational and impactful. In addition many young poets were given the opportunity to submit their works for the festival's chair and crown in both Welsh and English.

   

  And the main organizer of this event was the Rev Dr Professor D. Ben Rees, an outstandingly dedicated and hard working individual, ever dynamic in his approach, and an academic historian with a huge personal presence and a prodigious scholarly output. And Dr Rees was one of the most enthusiastic founders of the Merseyside Welsh Heritage Society, a body which he has supported with exemplary dedication over many years. The volume includes a number of contributions in both Welsh and English.

   

  And one of the most important contributions to this volume is a concise essay by Dr Rees on the historical context of the Black Chair Eisteddfod of 1917. And the main theme of this piece is the part played by the Welsh in the history of the Birkenhead area, and due mention is made of some of the Welsh who migrated to this particular area, thence contributing substantially to the development of the Welsh chapels within Birkenhead and helping to host the 1917 National Eisteddfod there, a major challenge given the problems posed by the war at that time.

   

  One of the most attractive events of the festival in 2017 was an exceptionally accomplished lecture by Professor Peredur Lynch of Bangor on the theme 'Hedd Wyn and the Public Memory'. And the Honourable Society of Cymmrodorion was responsible for hosting this lecture. Then we have an opportunity to read a further lecture, now in English, by Huw Edwards, a familiar face on the television screen in our living rooms for many years. Huw presents us with a masterly dissection of the role played by David Lloyd George and other Liberal politicians in introducing military conscription at the height of the Great War in 1916 and 1917.

   

  Most of the rest of the volume comprises the texts of the adjudications for the Chair and the Crown during the 2017 festival and the poems which were successful, each the work of young, promising poets and writers, in both Welsh and English. The chair was awarded for a poem or series of poems on the subject of Hedd Wyn. The two adjudicators were Dr Robin Gwyndaf and Dr Sin Aled Owen, and Martin Huws won the prize in an uncommonly strong field of competitors.

   

  Most interesting is the opportunity to read some of the sincere appreciative letters which came to hand to thank the organisers on their success in arranging such a appealing event, together with a note of warm thanks from Dr D. Ben Rees. And to crown the publication is an array of splendid colour photographs taken during the celebrations at Birkenhead in September 2017. One must also congratulate Y Lolfa on publishing a most attractive and appealing little volume which captivates both the eye and the mind. Well done, everybody.

   

  J. Graham Jones  
   

  Click here to return to the list
   


   

  Dr Owen Thomas, Lerpwl (1812-1891)

  Er mai un o blant Caergybi, Mn oedd Owen Thomas (yn un o deulu athrylithgar iawn) eto ni ellir meddwl amdano heb ychwanegu Lerpwl at ei enw. Dyna wna ei ddau gofiannydd a phawb y gwn i amdano. Yr oedd Lerpwl ac yntaun annatod i gilydd. Yn ei arddegau cynnar daeth i gysylltiad ag un o gymeriadau mwyaf lliwgar Lerpwl, Robert Herbert Williams, (Corfanydd) ai frawd John Thomas gan wŷs Gorfanydd a thyfodd y ddau ohonynt yn areithwyr grymus dros ddirwest pan drigair teulu ym Mangor. A dyna ddechrau.
   
  Bu Lerpwl byth oddi ar hynny ar y map. Gwahoddid Owen Thomas ynon gyson i gyhoeddir Efengyl ir uchelwyliau ac i agor capeli. Ym 1863 aethpwyd ati o ddifrif iw berswadio i adael un ddinas am un arall, i ddod o Jewis Crescent, Llundain i Netherfield Road yn Lerpwl. Caled fur perswadio gan fod Manceinion yn awyddus amdano hefyd, ai hen athro Dr Lewis Edwards y Bala yn awgrymu y dylai aros yn Llundain er mwyn bod yn agos i 10 Downing Street, fel cynrychiolydd grymus i Gyfundeb y Methodistiaid Calfinaidd! Ildio i Lerpwl a wnaeth yn y diwedd, a hynny ar l i un o Fethodistiaid y ddinas honno ddweud wrthon garedig mewn llythyr, Lerpwl sydd yn eich ffitio chwi orau.
   
  Gwir y dywedodd. Fe roedd bywyd dinas yn ei ffitio. Nid oedd ganddo brofiad o fyw a gweinidogaethu yng nghefn gwlad. Fei ganwyd yn Heol y Felin, Caergybi ar 16 Rhagfyr 1812, yr hynaf o wyth o blant i Owen a Mary Thomas. Tref yn tyfu oedd Caergybi'r dyddiau hynny. Datblygwyd y porthladd ac adeiladwyd yn helaeth. A phan symudodd y teulu a chartrefu ym Mangor yn Arfon yn 1827 dyna pryd y gwelwyd cynnydd mawr ym maintiolir dref honno. Dywedir wrthym fod Bangor yn ferw gwyllt yn 1827 gydar newydd ddyfodiad yn tyrru yno. A gweinidogaethu mewn awyrgylch trefol a wnaeth Owen Thomas fel y gwelwn. Bu ym Mhwllheli am gyfnod byr (1844-46) ac yn y Drenewydd am bum mlynedd cyn symud i Lundain i eglwys enwog Jewis Crescent.
   
  Methodd y rhan fwyaf oi gyfoeswyr ddeall yr agwedd hon iw gymeriad, yr angen am dref. Ond bu llawer gweinidog ar ei l yr un fath yn Llundain a Lerpwl wediu cyfareddun llwyr gan y ddinas. Roedd sawl rheswm i egluro dros afael dinas ar Owen Thomas. Roedd cyfran dda oi wrandawyr, fel yntaun bobl oedd yn ymddiddori mewn trafod dyfnion bethaur ffydd. Ceid hyn yng nghefn gwlad hefyd ond eithriadau oedd y rheiny. Mwy na hynny, cai gyfle i drafod gydai gyd-weinidogion o enwadau eraill yn ogystal i frodyr oi enwad ei hun. Fe honnir bod y Frawdoliaeth yn Lerpwl yr adeg hynnyn un or brawddiaethau mwyaf dysgedig a welodd Ymneilltuaeth Gymraeg. Pwysig hefyd i Owen Thomas oedd cael y cyfleusterau i brynu llyfrau au benthyg or llyfrgelloedd. Gwelir mai llyfrau oedd yn ei flino yn y llythyr cyntaf a ysgrifennodd at ei fam o 25 Duncan Terrace, Islington ar 10 Ionawr 1852.

  Y mae fy moxes am llyfrau wedi dyfod yma or Drefnewydd. Ni thelais ond dwy bunt am eu cario. Y mae gennyf amryw lyfrau a phethau eraill eto yna... Y mae gennyf gyda mi eto dros ddeugain punt, ac y mae yn ddyledus i mi am lyfrau a werthais yn y Drefnewydd dros ganpunt - ond rhaid i mi brynu y rhan fwyaf or llyfrau hynny eto.

  Nid rhyfedd i ryw eneth o Saesneg, pan ddaeth hin forwyn i dŷ Griffith Davies y mathemategwr, lle lletyai Owen Thomas ar y cyntaf yn Llundain, gredu mai llyfrwerthwr oedd gweinidog Jewis Crescent!
   
  Yr un fur stori yn Lerpwl. Byddain chwilior siopau am y llyfrau newydd ac yn wir, hyd y diwedd hiraethai am gael ei dwylo ar y llyfrau diweddaraf. Sonia Griffith Ellis, gweinidog Stanley Road, Bootle, amdanoi hun yn galw i weld Owen Thomas yn ystod ei waeledd olaf yn 46 Catherine Street. Roedd yn anfodlon iawn am nad oedd cyfrol Dean Church wedi cyrraedd ac yntau wedii harchebu oddi wrth lyfr werthwr yn Church Street, Lerpwl. Pan alwodd Griffith Ellis drachefn ymhen rhyw ddeng niwrnod a phan holodd ynghylch hynt a helynt y gyfrol gwelodd fod Owen Thomas yn hapusach ei fyd. Roedd y gyfrol wedi cyrraedd ac yntau wedii darllen. Ac yr ydw i yn mened iw darllen drosodd eto hefyd.' Does dim terfyn ar ei awch am lyfrau ar rheiny ar bynciau amrywiol fel hanes yr Eglwys, Protestaniaeth, diwinyddiaeth, esboniadaeth ac wrth gwrs, llenyddiaeth. Roedd yn amlwg fod ganddor adnoddau i warion helaeth ar ei lyfrgell.
   
  Yn Lerpwl, fel yn Llundain, manteisiodd ar y cyfle mawr a gafodd i wrando ar ddoniau eraill, hwyrach er mwyn perffeithio ar ei ddawn ei hun fel pregethwr. Yn ystod cyfnod Jewin bun wrandwr cyson ar Thomas Binney, gweinidog gydar Annibynwyr Saesneg, ar James Hamilton ac ar Henry Melvill. Fel hyn y soniodd am bregethau Henry Melvill,

  Rhaid fod ei bregethau yn costio iddo lafur dirfawr:
  Y maent i gyd yn elaborate anghyffredin.

  Ac fe dystiodd ei gyfoeswyr ei hun i Owen Thomas berffeithioi ddawn ei hun.
  Ni ellir tynnur gorau allan o bregethwr heb gynulleidfa, medden nhw. Yn wir, cafodd Owen Thomas y fraint o fod yn perthyn i oes aur y cynulleidfaoedd. Yn l yr ystadegau, yn ystod ei gyfnod yn Eglwys Princes Road, Lerpwl rhwng 1871 a 1891 y gwelwyd y gynulleidfa fwyaf ei rhif yn holl hanes crefydd a phregethu Cymru. Roedd un fil un cant ar ddeg o aelodaun perthyn ir eglwys honno. Yn eu plith gwelwyd y gorau o ddau fyd, hen ŷd y wlad ymhell o gartref ar Cymry a oedd wediu magu ar y Glannau. Maen siŵr fod hyn asiad diddorol i Owen Thomas.
   
  Yn Lerpwl y cyrhaeddodd ei anterth. Yn ystod y cyfnod hwn yr enillodd y teitl ei fod yn Bregethwr y Bobl. Maen anodd iawn inni heddiw yn 2010 ddirnad cyfrinach ei lwyddiant. Gallwn ddarllen ei bregethau, ond eto i gyd mae gwahaniaeth rhwng darllen pregeth ai chlywed hin cael ei thraddodi gan ŵr o ddawn ymadrodd Owen Thomas. Cyfaddefodd Iolo Caernarfon ei fod yn ymwybodol or fath anhawster ac eto roedd ef yn ei gofion pregethu. Ond yn ei gofiant i Owen Thomas mae Iolo Caernarfon yn egluro mai rhan o gyfrinach ei lwyddiant ei fod yn teimlo pan wrandawai arno nad oedd hin bosibl byth ddywedyd y peth yn well. Dyna ganmoliaeth yn wir iddo.
   
  Fel pregethwr y bobl gwnaeth ei orau i adnabod ac i ddeall ei gynulleidfa gymysg. Yn eu plith gwelwyd rhai o gyfoethogion mawr y ddinas, nifer luosog o ieuenctid yn l tystiolaeth llygad-dyst ym 1883, y gweithwyr cyffredin ar merched a ddaeth i weini, a phobl yr ymylon a eisteddai yng ngalerir pechaduriaid fel yi gwelwid. I bob un ohonynt, cyfoethog a thlawd, pregethodd Owen Thomas yn argyhoeddedig mai Iesu Grist oedd gobaith mawr dynolryw. Daeth i adnabod eu Gwaredwr,

  Crist wedi ei wneuthur i ni gan Dduw yn ddoethineb, yn gyfiawnder, yn santeiddrwydd, yn brynedigaeth; Crist yn bob peth, ac ym mhopeth.

  Os oedd pregethun bwysig iawn iddo, felly hefyd roedd bugeilio. Gofalai am ei bobl, yn arbennig y llesg, y galarus ar tlodion. Bun gefnogol iawn i waith cymdeithasol yr eglwys, yn arbennig i weithgareddau Cymdeithas Dilladu Capel Princes Road a sefydlwyd yn 1876. Trefnodd gyfarfodydd darllen ar gyfer y bobol ieuainc oedd yn gweini yn y tai crand yn Devonshire Road ac yn Catherine Street lle roedd ef ei hun yn byw.
   
  Nid pregethwr yn unig mohono, oherwydd profodd ei hun fel ysgolhaig ac fel llenor. Ysgrifennodd ddau gofiant nodedig, Cofiant John Jones, Talsarn a Chofiant Henry Rees, yn ogystal llu o erthyglau ac adolygiadau, heb anghofior olygyddiaeth or Traethodydd am gyfnod. Fe ddeil Cofiant John Jones Talsarn i ryfeddur beirniaid llenyddol a phwy bynnag ai ddarlleno. Dewisodd wrthrychau diddorol iw hastudio ac yn Cofiant John Jones fel geir rhai or darnau disgrifiadol godidocaf yn y Cofiant Cymraeg. Fel cofiannydd roedd gan Owen Thomas y ddawn i droi popeth a gyffyrddai yn ddiddorol ac yn raenus. Er hynny, mewn ysgrif fel hon, cam gwag fyddai anghofio bod gan Owen Thomas ei ffaeleddau hefyd fel llenor. Weithiau fe fedrai fod yn rhodresgar ac yn chwyddedig ei arddull ac fel y sylwyd, fe adawodd allan rai ffeithiau y dylai eu croniclo. Ond maen hawdd iawn inni heddiw feirniadu fel hyn gydan hastudiaeth gymdeithasegol oleuedig! Fe ddeil yn ffaith na lwyddodd neb yn llenyddiaeth Gymraeg i wella ar y meistr. Efallai fod ei ŵyr, Saunders Lewis yn iawn i ddweud fod cyfnod arbennig y Cofiant Cymraeg wedi dod i ben yn 1874 gydar campwaith, Cofiant John Jones gydai phedair mil a deugain ac un o dudalennau.
   
  Rhyfedd meddwl er hynny, bod cymaint o olion Saesneg oes Fictoria ar ei waith llenyddol gorau ac yntau mor bleidiol ir iaith Gymraeg. Ysgogodd ei eglwys yn Lerpwl i roi pob cefnogaeth iw ymdrechion a wnaed o blaid diogelur iaith Gymraeg. Siaradodd yn huawdl ar y mater ar lawr y Sasiwn ar Gymanfa Gyffredinol a phan groesodd gleddyfau ag Emrys ap Iwan ni allai neb amau Cymreictod y cawr o Lerpwl. Bu Owen Thomas yn Gymro alltud am ddeugain mlynedd. Ai hyn oedd yn gyfrifol am ei arddull Seisnigaidd i goffau John Jones, pregethwr uniaith Gymraeg? Ai Lewis Edwards oedd r allwedd i ddatgloir dirgelwch pan ddywed Ni fu neb erioed yn fwy Seisnigaidd na John Elias? Fe ddylanwadwyd ar Owen Thomas gan John Elias a dyma union fai Owen Thomas fel llenor. Er hynny, roedd yn hynod o gynhyrchiol fel llenor. Ysgrifennodd yn helaeth ir Drysorfa, ir Traethodydd, a cheir cyfraniadau ganddo yn y Llenor, Cronicl yr Ysgol Sabbothol, Baner ac Amserau Cymru, y Goleuad, y Gwyddoniadur Cymraeg, heblaw ei esboniadaeth ar y Galatiaid, yr Effesiaid, y Philippiaid, rhannau or Colosiaid ar Thesaloniaid, y Cornithiaid ar ymdriniaeth fanwl ar yr Epistol at yr Hebreaid. Hwn oedd ei gampwaith, yr Epistol at yr Hebreaid, ym maes esboniadaeth Feiblaidd.

  Beth oedd ei gyfrinach? Sut y llwyddodd Owen Thomas i gyflawni hyn i gyd? Gwaith gofalus oedd casglur deunydd a llafur enfawr oedd rhoi trefn ar ei nodiadau ai ymchwil, ac ar yr un pryd crwydrodd y wlad i gyhoeddir Efengyl. Maen rhaid bod sawl rheswm i egluroi lwyddiant fel llenor, fel pregethwr ac fel cyfathrebwr.

  Gallwn ddechrau gydai fagwraeth yn niwylliant y Beibl ar yr aelwyd yn nyddiau cynnar ei fywyd. O ran gallu, dawn, a duwioldeb, roedd ei dad yn werinwr tu hwnt iw gyfoeswyr. Bur fam yr un mor benderfynol o drosglwyddo diwylliant y Diwygiad Methodistaidd iw theulu. Llwyddodd i gadwr addoliad teuluaidd ar yr aelwyd ac yn l un disgrifiad, dysgodd ei rhai bach i ddarllen y Gair ai drysori ar eu cof. Gymaint oedd y dylanwad hwn arno yn ei blentyndod roedd hin ffaith mai ei hoff waith oedd dysgu ac adrodd penodau or Beibl, Felly, gallai adrodd y Testament Newydd i gyd, y cyfan o Lyfr Job, y Salmau, Eseia, Daniel, Hosea, Joel, Meica a Sechareia. Fe ddysgodd Epistol Iago bob gair un noson pan oedd ei rieni yng nghapel Hyfrydle, Caergybi. Gwelwn fel yr oedd profiadau a dylanwadau cyfnod ei dyfiant wedi profin gynhaliaeth iddo weddill ei oes.

  Roedd y seiliaun sicr iddo fel myfyriwr. Gydai alluoedd meddylion ac ysbrydol, drachtiai wybodaeth o bob ffynnon. Cafodd bob cefnogaeth gan y Dr Lewis Edwards yng ngholeg y Bala. Fei alwodd yn athraw perffaith ac fe fu cyfeillgarwch agos rhyngddynt ym myd y meddwl ar deall. Wedyn aeth Owen Thomas i brifysgol Caeredin lle bun astudio wrth draed Syr William Hamilton, gŵr a fun ddylanwad mawr arno fel ag y bu Thomas Chalmers, athro Diwinyddiaeth a Hebraeg. Agorodd y rhain ei feddwl i ddiwinyddiaeth gwledydd Ewrop, yn arbennig yr Almaen, ai osod ar lwybr yr ysgolheictod a fun gymaint rhan oi fywyd.

  Felly, portread o ŵr cydwybodol, cwbl ymroddedig iw waith sydd gennym. Clywn amdanon dechrau ar ei waith bob dydd am saith bob bore. Roedd ei lyfrgell yn seintwar iddo a doedd dim i ddod iw rwystro rhag ei dasg. Pe byddai rhywun yn galwn ddirybudd byddain dal i ysgrifennu wrth ei ddesg yn ogystal sgwrsio. Credai y dylai gweinidog ddangos esiampl i weddill y gymdeithas mewn diwydrwydd a gwaith ac fei edmygwyd ef am hyn gan bawb yn ddiwahn.

  Ond mae rhan or gyfrinach ar clod yn perthyn iw chwaer ieuengaf, Sarah, oherwydd y gefnogaeth a gafodd ganddi. Ar l marwolaeth ei wraig, daeth ei chwaer Sarah o Fangor ym 1867 i gadwr cartref iddo. Bu hyn yn fantais fawr iw waith cyhoeddus. Gofalai Sarah ei fod yn cael pob rhyddid i lenydda pan fyddai adref ac i grwydro Cymru benbaladr fel un o sipsiwn Crist.

  Ar ei grwydriadau ai deithiau mynych daeth pobl iw adnabod fel gŵr yn meddu ar lawer o rinweddau. Perthynai caredigrwydd mawr iddo ac yr oedd wrth ei fodd yn hybu dynion ieuainc oedd yn cychwyn ir Weinidogaeth. Yn Lerpwl, cefnogodd waith y cenhadon a lafuriai ymhlith y tlodion yno. Fel un a wybu dlodi ei hun yn ystod ei gyfnod cynnar, ni anghofiodd drybinir Cymry tlawd. Bu farw ei gariad Bathseba Rowlands ar ddiwedd ei gyfnod yn y Drenewydd. Roed dy ddau wedi trefnu priodi ac fei hysigwyd gan y profiad. Ar 19 Hydref 1850 ysgrifennodd at ei fam:

  Fy annwyl Fam, gweddwch drosof. Ni chefais gymaint profedigaeth erioed. Yr wyf yn cael fy hun yn weddw cyn bod yn briod. Ymddengys y byd i mi ar ryw gyfrif yn hanner gwag hebddi hi.

  Collodd ei briod, Ellen, ychydig wythnosau ar l geni merch fechan. Diwrnod du oedd Sul 24 Mawrth 1867, pan fu fawr Ellen yn 35 oed a gadael pump o blant. Cawn ddisgrifiad trist iawn o Owen Thomas mewn cyfarfod plant, gan ei gyfaill Eleazar Roberts,

  Yr wyf yn ei weled, y funud yma, pan oedd y plant yn canu rhyw gn fechan o gwynfan plant amddifaid ar l claddu eu mam, yn wylo dagrau hidl, nes creu cydymdeimlad dwfn ym mynwesau y rhai bychain wrth gofio am blant y Cadeirydd oedd mewn amgylchiadau cyffelyb.

  Yn l Eleazar Roberts, y tynerwch ai nodweddai ai gwnaeth yn gysurwr cynhaliol mor anghyffredin yn awr y brofedigaeth i bob glyn cysgod galar. Gwelodd lawer o afiechyd ar ei aelwyd ei hun a phrofedigaethau echrydus. Bu carw ei eneth fechan yn niwedd 1869 a bu farw ei fab John Owen yn dair ar ddeg oed ym Mehefin 1879.

  Gŵr hynod o boblogaidd oedd Owen Thomas. Meddai ar bersonoliaeth hardd, cof gafaelgar, a chorff lluniaidd. Maer portread olew ohonon dyst o olwg urddasol, batriarchaidd. Byddai pobl yn hoffii wahodd ar eu haelwydydd, yn arbennig y cyfoethogion or dosbarth canol. Cartref felly oedd cartref yr heddychwr George M Ll Davies ar bardd J Glyn Davies yn Belvidere Road. i Owen Thomas ynon aml am ginio a the ar y Sul. Ef fyddain llywior sgwrs a melys oedd sn am yr hen ddyddiau yng nghwmnir blaenor John Davies ai briod Gwen (merch John Jones, Talsarn). Mae gan yr Athro J Glyn Davies ddisgrifiad o Owen Thomas fel gŵr sunny and serene.

  Dyma, efallai, un o wendidau Owen Thomas, yn ei flynyddoedd diwethaf. Tyfodd yn dipyn o uchel fonheddwr. Mynnai deithio yn y dosbarth cyntaf ar y trn ac ofnai na chi lety cysurus yng nghymoedd Morgannwg ymhlith y dosbarth gweithfaol yno. Ond fei harbedwyd a chafodd groeso tywysogaidd gan un o berchnogion y glofeydd, Thomas Joseph, Tŷ Draw, Treherbert. Does dim rhyfedd ei fod yn canmol teuluoedd y byddygions; teulu Treborth, ger Bangor, teulu Bryngwenallt, Abergele, a theulu Gwaelod-y-Garth Merthyr Tydfil. Ym moethusrwydd cartrefir cyfoethogion hyn, rhoddwyd iddo gyfle i ymlacio. Yn wir, roedd angen rhyw gysur ar ŵr ai yrrai ei hun yn ddiarbed. Oherwydd drwy gydol y blynyddoedd doedd dim pall ar ei weithgarwch dros bobl ei eglwys, ei Gyfundeb a thros lenyddiaeth ei wlad. Roedd pawb yn cydnabod hyn.

  Heddiw, fe erys y dystiolaeth i hyn i gyd mewn anerchiad disgrifiadol a gyflwynwyd ir Dr Owen Thomas ym mis Mai 1888 ynghyd a thysteb am bedwar cant ar ddeg o bunnoedd fel arwydd o werthfawrogiad cenedl y Cymry ac yn enwedig Cyfundeb y Methodistiaid Calfinaidd, am ei wasanaeth am fwy na hanner can mlynedd. Rhyw ddeg mlynedd ar hugain yn l digwyddodd hen ffrind inni oedd yn byw o fewn y filltir sgwr i Princes Road, gyfeirio at yr anerchiad disgrifiadol arbennig hwn. Trwy ryw ryfedd hynt, roedd yr anerchiad wedi dod iw meddiant fel teulu ac fei cyflwynodd fel anrheg in cartref. Y fath drysor. Maer dysteb ar anerchiad yn cydnabod fod Owen Thomas, drwy ei ysgrifeniadau, wedi bod yn llwyddiannus i gynhyrchu a meithrin yn y Genedl Gymreig hoffter at ddarllen a chymerasoch ran bwysig yn nygiad i mewn cyfnod newydd yn hanes ein llenyddiaeth.

  Ym 1888 teimlent fod yn rhaid cymeradwyo a gwerthfawrogi un a oedd,
  ers hanner can mlynedd wedi sefyll yn gyson yn y lleoliad pwysig yn uchelwyliau y Methodistiaid ac wedi cymeryd rhan fel arweinydd yn holl symudiadau y Cyfundeb am dymor meithach nag a ganiatawyd ond i ychydig o weinidogion. Ac anrhydeddwyd chwi gan Dduw trwy eich gwneuthur yn offeryn i droi llawer at gyfiawnder.

  Yn oes y rhyngrwyd cawn ni ein dau gyfle i gadw'r cof amdano yn fyw am gyfnod pellach.

  Meinwen a D Ben Rees

  Click here to return to the list
   


  Gwerthfawrogiad o Ysgolhaig Cymraeg
  Cyfraniad enfawr Stephen Joseph Williams (1896-1992)
  i ddiwylliant ac ysgolheictod Cymru

   

  Ar l cyrraedd Coleg y Brifysgol yn Aberystwyth deuthum i wybod am yr Athro Stephen J Williams gan fod ei ferch Annest yn gyd-fyfyriwr a mi, ac mewn blynyddoedd yn ddiweddarach deuthum i adnabod yn dda'r mab hynaf, Dr Aled Rhys Wiliam ar Bwyllgor Golygyddol y cyhoeddiad blynyddol, Yr Arolwg a gweithgarwch y wasg a gychwynnais yn Abercynon, Cyhoeddiadau Modern Cymreig Cyf.[1] Dynar adeg y deuthum i berthynas a mab arall dawnus, brawd i Aled ac Annest, sef y Dr Urien Wiliam, a gyfrannodd mor helaeth in rhyddiaith.[2] Bur cysylltiadau hyn yn hynod o bwysig nid yn unig i mi yn bersonol ond i gynifer o bobl eraill a ddaeth i edmygur tad yn rhinwedd adnabyddiaeth or plant.
              Ganed Stephen Joseph Williams yn nhyddyn Blaen-y-gors rhwng Ystradgynlais a Chreunant ar 11 Chwefror 1986 yn wythfed o naw plentyn i Rhys Williams ai briod Ann.  Cafodd ei addysg elfennol yn Ysgol Ynysgedwyn ac wedyn yn Ysgol Uwchradd Maesydderwen, Ystradgynlais.  O Ysgol Maesydderwen, enillodd ysgoloriaeth i Goleg Prifysgol Deheubarth Cymru, Caerdydd, yn 1914, ond ar l ei flwyddyn gyntaf yno bun rhaid iddo ohirio gweddill ei gwrs er mwyn gwasanaethu fel milwr yn y rhyfel waedlyn a adnabyddir ar dudalennau llyfrau hanes fel y Rhyfel Byd Cyntaf.  Bu am bedair blynedd yn uned filwrol II Gurta Rifles gan dreulio y rhan helaethaf or amser yng ngogledd is-gyfandir yr India.  Bu cannoedd oi gyd-filwyr farw ar y ffordd yn l i Brydain ond arbedwyd ef.  Wedi dychwelyd or India aeth yn l i Goleg Caerdydd er mwyn cwblhau ei gwrs gradd yn y Gymraeg yn yr Adran lle y ceid Gamaliel y Genedl, yr Athro W J Gruffydd.
  [3] Meddyliair byd oi Athro fel y cawn ganfod yn ei ysgrif werthfawr yn y rhifyn coffa or cylchgrawn Y Llenor  yn 1955.[4] Graddiodd yn gyda Dosbarth Cyntaf yn y Gymraeg yn y flwyddyn 1921.[5]
              Rhoddodd ei fryd ar gyfrannu addysg a hynny ar y dechrau fel athro ysgol mewn dwy dref oedd yn Gymreigaidd, ar wlad o amgylch yn gymreiciach fyth, sef Aberaeron ger bae Ceredigion a Llandeilo yng nghanol Dyffryn Tywi.  Yno y cyfarfu Ceinwen Rhys Rowlands a ddaeth yn ddiweddarach yn wraig gefnogol iddo.  Ar awgrym yr Athro Henry Lewis aeth ati yn ei oriau hamdden i gyflawnir gamp o astudio a golygur testun canoloesol, Ffordd y Brawd Odrig ar gyfer traethawd MA Prifysgol Cymru.  Llwyddodd yn ei dasg a chyhoeddwyd y testun yn 1929 gyda thalfyriad or deunydd traethodol, ac atodiad yn cyflwynor testun Lladin, sef Itinerarium Odorieuc o Pordenone.[6]
              Haedda Odrig ei gofio gan ei fod yn deithiwr or iawn ryw.  Agorodd borth megis i ryfeddodaur Dwyrain gan roddi sylw haeddiannol i Ymerodraeth Catai a ddaeth iw galw mewn cyfnod diweddarach yn Seina.  Gofalodd offeiriad o Gymro, Dafydd Fychan o Forgannwg gyfieithu gwaith y Brawd Odrig ir Gymraeg rywdro yn y bymthegfed ganrif, ac yn yr ugeinfed ganrif ir athro ifanc lwyddo iw olygu ar gyfer oes mor wahanol.  Yn y cyfnod hwn y priododd gyda Miss Ceinwen Rhys Rowlands a fun gefn mawr iddo yn ei holl weithgarwch yn lleol yn ninas Abertawe ac ar lwyfan y genedl.[7]
              Penodwyd ef yn Ddarlithydd yn Adran Gymraeg, y Coleg Prifysgol newydd, a sefydlasid ym Mharc Singleton yn 1920, a hynny yn 1927.  Daeth yn gydweithiwr r Athro Henry Lewis, un arall a fagwyd yng Nghwm Tawe, ynghyd r Athrylithgar Saunders Lewis, mab gweinidog y Methodistiaid Calfinaidd, Lodwig Lewis, a weinidogaethai ar gyrion y dref.[8]
              Yn 1930 cafwyd mwy o gynnyrch buddiol a phwysig, i astudio testunaur trosiadau Cymraeg or gwrhydri a gysylltir bob amser gyda Siarlymaen ai ŵyr, y straeon a gynhwysir yn y llenyddiaeth a elwir yn Ystorya de Carlo Magno. Wel trwyr pererinion a deithiau drwy ddŵr a thn i ogoneddu Duw yn y cysegrfan a elwir Sant Iago yn nhref hyfryd Copostilla yng ngwlad Sbaen.  Ysgrifennwyd yn Lladin chwedl enwog am Siarlymaen yn gwaredu Sbaen rhag trais a gormes y Saraseniaid a thrwy hyn yn achub beddrod Sant Iago.  Maentumir fod y stori wedi eu hadrodd ar bapur gan Archesgob Rheims yn amser yr anfarwol Siarlymaen, sef Turpin.  Mewn geiriau eraill dyma'r hyn a nodir bellach fel Turpini Historia, a gafodd ei throsi yn gelfydd in hiaith gan Fadog ap Selyf, Cronicl Turpin, maen debyg rywdro cyn i Gymru golli ei Meseia, Llywelyn ein Llyw Olaf.  Erbyn y flwyddyn 1336 yr oedd tri gwaith arall wedi cael eu cyfieithu, ond y tro hwn or Ffrangeg, sef Cn Rolant, Rhamant Otfel a Pererindod Siarlymaen.  Soniar gn gyntaf am ddewrder Rolant ai gyfaill Olifer a thrychineb Glyn y Mieri sef Rwnsyfail.  Yn yr ail gn cyflwynir yn gampus holl rinweddau'r Sarasin Otfel ai dredigaeth i fod yn ŵr di-ail dros Fab yr Arglwyddes Fair.  Yna yn y drydedd gn heb ddychan na gweniaith cawn ddilyn teithiau Siarlymaen i ddinas Caersalem ac oddi yno i Gaergystennin.  Gofalodd Stephen J Williams fel Golygydd gyflwynor caneuon hyn au hesbonio yng ngoleuni gwybodaeth ddiweddaraf.  Dyna pam na chytunodd bob cam or ffordd gydag arbenigwr arall o Gymro, yr Athro Morgan Watkin.[9]  Ond yn ei nodiadau cydnabu yn llawn bob cymorth a ddaeth iddo yn ei olygyddiaeth o ysgolheictod ei ragflaenwyr yn y maes.
              Ond fel y soniodd nifer o feirniaid ac ysgolheictod Cymraeg, yn arbennig J Saunders Lewis a Pennar Davies, y maen rhaid cofio bob amser na allwn ddeall ein hanes nan llenyddiaeth heb y pwyslais ar ddiwylliant Ewrop.[10]  Y mae gennym ddyled ir byd Celtaidd, i lenyddiaeth Saesneg, ond na foed i ni anwybyddu na dilorni ein gwreiddiau ar gyfandir Ewrop, yn y Croniclau ac yn y profiadau a gafodd alltudion dysgedig o Gymru yn yr Almaen, y Swistir, yr Eidal ar Iseldiroedd yn bennaf.  Ac erbyn y Diwygiad Protestannaidd y maer gorwelion yn lledu yn enfawr.[11]  Yn y dasg on dysgu i werthfawrogi'r holl gyfoeth, o ran dysg a diwylliant.  Y mae gan Stephen J Williams ei le unigryw.  Dangosodd ef yn eglur fod Cymru wedi cyfrannu i Ewrop fel ag y derbyniodd yn helaeth o ddysg llenorion a chrefft beirdd y cyfandir.  Dangosodd Stephen J Williams fod Cymry yn yr Oesoedd Canol yn medru gwerthfawrogi llyfrau poblogaidd y cyfandir a gafodd eu trosi i Gymraeg pwysig a hynod o gadarn.
              Ceid traethodau yn yr Oesoedd Canol ar lu o bynciau, a bur Cymry yn darllen Traethawd Gwallter o Henlai ar Hwsmonaeth yn Gymraeg, gwaith arall yn y Ffrangeg a welodd olau dydd yn y drydedd ganrif ar ddeg.  Cyflawnodd Stephen J Williams waith golygyddol pwysig ar y trosiad, gan greu dolen arall gydar byd Ewropeaidd.[12]
              Diddordeb a gynyddodd yn y tri degau oedd ei ymroddiad i drafod yr hen Gyfreithiau Cymraeg.  Dechreuodd ar y dasg yn 1936.  Sylwodd ar ysgrif dreiddgar ar Gyfreithiau Hywel Dda gan Gymrawd Coleg y Drindod, Caergrawnt a gwahoddodd ef i gydweithio ag ef.  Daeth J Enoch Powell yn hynod o adnabyddus yn ddiweddarach fel gwleidydd yn y Blaid Doraidd ac fel un a wrthryfelodd o fewn y blaid honno ar fater polisi mewnfudiad.  Cydlafuriodd Stephen J Williams gyda J Enoch Powell ar y dasg.  Daeth yr Ail Ryfel Byd i dorri ar y bartneriaeth ysgolheigaidd.  Ymddangosodd eu llafur yn y gyfrol Cyfreithiau Hywell Dda yn l Llyfr Blegywryd (Dull Dyfed) a gyhoeddwyd ym 1942.[13]  Ond rhaid cydnabod mai Stephen J Williams a ysgwyddodd pen trymhar baich, ef a gwblhaodd y gwaith ai baratoi iw wasg a gofalu am y proflenni.  Gwaith blinderus a gofalus fel y gwyddom.  Tanlinellodd ef yn y Rhagair rinweddau ysgolheictod J Enoch Powell yn y gamp o ddwyn allan y golygiad modern cyntaf o destun cyfraith Cymraeg sef Cyfraith Hywel.
              Ond adeiladu gwnaeth Stephen J Williams a J Enoch Powell ar waith arloesol Aneurin Owen (1792-1856), mab yr anfarwol William Owen Pughe a gafodd ei felltithio mor ddidrugaredd gan haneswyr ein lln.  Gweithiodd Aneurin Owen yn galed o 1830 hyd 1840 ar Gyfraith Hywell Dda ac ymddangosodd ei argraffiad or Cyfreithiau yn dwyn y teitl Ancient Laws and Institutes of Wales yn 1841.[14]  Ceir eglurhad gwych iawn ar gyfraniad Aneurin Owen yn Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (ail argraffiad, 1997) yn y paragraff hwn:
   

  Aneurin Owen oedd y cyntaf i dynnu sylw at fodolaeth y dosbarthu hyn (er bod ei ddosraniad yn rhannol ddyledus i waith William Maurice).  Galwodd Owen hwy yn ddull Gwynedd, dull Dyfed, a dull Gwent gan feddwl eu bod yn cynrychioli amrywiadau daearyddol ar Gyfraith Hywel.[15]

  Ond dywed y cofnod fod newid wedi digwydd an bod bellach yn cyfeirio atynt yn l enwaur cyfreithwyr a grybwyllir ynddynt sef Iorwerth (dull Gwynedd), Cyfnerth (dull Gwent) a Blegywryd (dull Dyfed) yn hytrach na meddwl amdanynt fel awduron the Venedotian Code (dull Gwynedd), the Gwentiant Code (dull Gwent) a the Dimetian Code (dull Dyfed).[16]
              A daeth Cyfreithiau Hywel Dda i ganol llwyfan ysgolheictod Cymraeg, ar l ymddangosiad Detholion or Hen Gyfreithiau Cymreig mewn Cymraeg Diweddar yn 1938 o dan ofal Stephen J Williams ac yna Llyfr Blegywryd bedair blynedd yn ddiweddarach.  Bu nifer o ŵyr ieuanc galluog yn ymgodymu r maes hwn yn y pedwar degau fel Gwilym Prys Davies a mab Stephen J Williams ei hun Aled Rhys Wiliam.  Gwelir ffrwyth yr ymchwil hwnnw yn ei gyfrol Llyfr Iorwerth.[17]  Cyflwynodd Prifysgol Cymru Wobr Hywel Dda am ei orchest ar Gyfraith Hywel  yn 1942 a gradd Anrhydedd DLitt yn 1948.
              Fel yna enillai ei fara beunyddiol ar bwys y Gymraeg, naturiol iddo oedd cefnogi ar bob achlysur fudiadau ac unigolion a weithiai o blaid, parhad yr iaith.  Seiniodd ef nodyn proffwydol mewn Darlith i Gymdeithas y cymrodorion ym mro ei febyd yn 1942 o dan y testun Y Gymraeg ar Dyfodol.[18]  Gosododd un oi edmygwyr pennaf, Dr Brynley F Roberts bwysigrwydd yr anerchiad yn y frawddeg hon:
   

  Edrychodd ym mywr anawsterau a fygythiai les yr iaith ac ni chelodd ei siom wrth ganfod dirywiad, ond mynegodd yn groyw mai gobaith y Gymraeg y pryd hynny fel erioed oedd ymgymhwyso o hyd ar gyfer anghenion a dibenion newydd.[19]

  Daeth yn arloesydd y safbwynt pwysig fod yna rheidrwydd ar yr iaith i addasu i ofynion oes fwy cymhleth nag oes Ceiriog a Robert ap Gwilym Ddu.  Rhaid bathu termau newydd ar gyfer byd technoleg a thrafnidiaeth, byd busnes a byd y cyfryngau newydd, byd meddygaeth a gwyddoniaeth.  Bun hynod o lwyddiannus yn y dasg o fathu geiriau newydd ym myd chwaraeon, pl-droed a rygbi.  Gwyddai fod Ymneilltuaeth Gymraeg ers y Diwygiad Methodistaidd yn y ddeunawfed ganrif wedi llwyddo i greu geirfa dechnegol i ddiwinyddiaeth, geirfa oedd ar dafod leferydd llu oi gyfoedion yn y capeli Cymraeg.  Wedir cyfan cynnyrch Capel Sardis, Ystradgynlais ydoedd ac ar l symud i Abertawe daeth yn un o fynychwyr selog Capel Henrietta Street, Abertawe.  Cydnabuwyd yr ymroddiad i enwad yr Annibynwyr Cymraeg pan gafodd ei wahodd i Gadair Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn 1969.  Dymar anrhydedd pennaf y gallair enwad ei gyflwyno iddo a thraddododd, yn l yr arferiad anerchiad or Gadair.  Dewisodd fel testun Crefydd ar Gymraeg gan ddangos yn eglur ddigon fel y bur naill yn fendith ir llall yn hanes cenedl y Cymry.[20]  Y Gymraeg oedd y trysor a gafodd ei warchod pan oedd pob mudiad arall yn ei anghofio, gan y capeli Ymneilltuol yn bennaf, er na ddylid anghofio yn gyfan gwbl gyfraniad yr hen Bersoniaid Llengar ar Hen Fam.  Fel aelod, ar ran yr Annibynwyr Cymraeg, or gweithgar a fun trafod y berthynas rhwng crefydd ag iaith, cyhoeddwyd yn 1969 lyfryn hynod o bwysig, Gwerth Cristnogol yr Iaith Gymraeg.[21]  Ni ellir anwybyddi gyfraniad y llyfrau hyn yn y dadeni na chwaith mewnbwn yr ysgolhaig i barhad yr iaith o ddarlith Saunders Lewis ir Ddeddf Iaith 2010.[22]
                 Llafuriodd Stephen J Williams i gadwr iaith ar gynfas cymoedd Morgannwg a Gwent lle yr oedd y di-gymraeg mor niferus, eu hacen mor Gymreig i Saesneg yn bradychu mai Cymry oedd eu hynafiaid.  Mewn cydweithrediad chwmni blaengar o argraffwyr o Donypandy, Evans a Short, cyhoeddwyd yr argraffiad cyntaf o Beginners Welsh yn 1934.[23]  Daeth yr ail argraffiad diwygiedig yn 1936 ar trydydd argraffiad yn 1959.[24]  Cofiaf bennaeth y cwmni yn dweud wrthyf yn 1963 am y gwerthiant anhygoel a fu ar y gyfres hon.  Bur gyfres yn fendithiol i filoedd o ddysgwyr.  Felly hefyd i eraill ohonom oedd am loywi'r iaith, gwerthfawr oedd gweld cyhoeddir gyfrol Elfennau Gramadeg Cymraeg yn 1959 ar fersiwn Saesneg,  A Welsh Grammar yn 1980.[25]  Pan aeth H Meurig Evans a W O Thomas ati i baratoi ar gyfer Gwasg Gomer a Gwasg y Dryw, Y Geiriadur Mawr yn 1958.  Yn 1958 derbyniodd y Dr Stephen J Williams y cyfrifoldeb fel Golygydd Ymgynghorol y Geiriadur.[26]  Bu gwerthiant aruthrol ar Y Geiriadur Mawr o 1958 hyd farwolaeth yr ysgolhaig yn 1992;  cafwyd deunaw argraffiad o dan ei olygyddiaeth ymgynghorol.[27]
              Adnabyddir y Dr Stephen J Williams fel Arloesydd pennaf yr hyn a elwir yn Gymraeg Byw.[28]  Wedir cyfan ef oedd Cadeirydd y Panel a ddaeth i fodolaeth i bontior bwlch rhwng yr iaith lenyddol ar iaith lafar.  O dan ei arweiniad doeth a chraff, cyflwynwyd ir ysgolion cynradd ac uwchradd iaith lafar safonol, ac er bod aml un yn feirniadol dros ben or hyn a ddarparwyd, gellir dadlau ar sail ddigonol fod Cymraeg Byw wedi gafael mewn cyfran dda or plant a fu yn yr ysgolion hyn or saithdegau ymlaen.[29]
              Rhaid crybwyll cyfraniad pwysig y Dr Stephen J Williams fel cyfieithydd yn nhraddodiad Syr T H Parry Williams.  Cyfieithodd lyfr pwysig yr ysgolhaig a fun Athro Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn Aberystwyth E H Carr.  Y mae Cydberthynas y Gwledydd Wedir Cyfamodau Heddwch a gyhoeddwyd yn 1938 o dan enw E H Carr yn werthfawr o hyd.  Felly ei gyfieithiad o waith Elizabeth Stanley Y Byd Byw, ac am gyfieithu Adroddiad Gittins ar Addysg Gynradd yng Nghymru a gyhoeddwyd yn 1967.[30]  Yr oedd ef a Gittins yn Athrawon Coleg y Brifysgol Abertawe yn niwedd y pumdegau.[31]
              Cefnogodd Stephen J Williams, fel ei deulu yr Eisteddfod Genedlaethol oi ddyddiau cynnar.  Galwyd arno yn feirniad ar draethawd yn Eisteddfod Castell Nedd yn 1934 a chyflawnodd y dasg honno ar l hynny.  Bun Olygydd Cyfansoddiau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Llanelli yn 1962, a hefyd Cyfrol Cyfansoddiadau Eisteddfod Aberafan yn 1966, a Chyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru, Bro Myrddin yn 1974.[32]  Ond y dasg a alwai am ddoniau a medr arbennig oedd cyfieithu clasuron y byd cerddorol ir Gymraeg ar gyfer Cyngherddaur Brifwyl.  Bu Syr T H Parry-Williams yn cyflawnir dasg ar l ir Rheol Gymraeg ddod yn rhan or Eisteddfod Genedlaethol, symudiad oedd wrth fodd ei galon.  Sonia Dr Brynley Roberts am y cymorth a gafodd yn y dasg hon gan ei briod a fun unawdydd o fri;  aelod o gorau amrywiol, ac yn wir sylfaenydd Cr Philharmonic Abertawe.[33]  Cyhoeddodd Llys yr Eisteddfod Genedlaethol y gweithiau hyn dros y blynyddoedd a bellach y maent ar gael iw defnyddio yn l y galw.  Un or cyfieithiadau cynharaf ar gyfer yr Eisteddfod oedd Cn Pwca sef cyfieithiad o eiriau'r dramodydd William Shakespeare ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Aberafan yn 1966.[34]  Bun cydweithio gydag arbenigwyr or byd cerddorol i baratoir cyfan ar gyfer y cantorion ac yna yn ddiweddarach iw cyhoeddi.  Bu John Hughes, W Matthews Williams, T Gwynn Jones a Rowland Wyn Jones yn Olygyddion Cerdd ynglŷn r cyfieithiadau.  Yn y rhestr a gyflwynaf gwelir ei fod wedi rhoddi gerbron mynychwyr y Brifwyl fersiynau Cymraeg o waith y prif cerddorion Ewropeaidd fel Mozart, Faur, Handel, J S Bach, Vivaldi, ac yn ei gyfnod ef, gwaith Benjamin Britten.  Mwynhawyd Aida Verdi, Sant Paul Mendelssohn, Hiawatha Coleridge-Taylor, Dioddefaint Sant Matthew J S Bac, Jiwdas Maccabaeus Handel a Cn y blodeuyn Carmen.  Ar l ei farwolaeth cyhoeddodd Llys yr Eisteddfod Genedlaethol nifer fawr oi gyfieithiadau, yn arbennig ar gyfer Eisteddfod Castell Nedd ar Cyffiniau yn 1994.[35]  Manteisiodd Urdd Gobaith Cymru ar ei fedr ai gamp fel cyfieithydd.[36]
              Bu Dr Stephen J Williams am gyfnod yn gadeirydd y Panel Llenyddiaeth ac yn hynod o ffyddlon fel aelod o Bwyllgor Gwaith Gorsedd y Beirdd.  Dyrchafwyd ef yn Gadeirydd Cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol, y corff syn cyflawni gwaith a roddir iddynt gan y Llys Blynyddol.  Fel cymeradwyaeth a gwerthfawrogiad oi ymroddiad ir diwylliant a byd yr Eisteddfod, etholwyd ef yn 1975 yn Gymrawd yr Ŵyl Genedlaethol.  Y darlun syn aros yn fy nghof i ohono yw ei weld ar ganol maes mwdlyd yr Eisteddfod yn Abergwaun, un prynhawn Mercher, ar ddau fab yn ei gynnal gan fod y gwynt nerthol bron a chodi yn llythrennol, y gŵr bach o gorff, or ddaear ag yntau wedi trefnu geiriau Cymraeg godidog i waith Vivaldi ar gyfer y Brifwyl yn Sir Benfro.  Bu Dr J S Williams yn fawr ei gyfraniad hefyd ir gymuned Gymraeg yn ninas Abertawe.  Efe a sefydlodd y Gymdeithas Gymraeg, Tŷr Cymru ac yno cafodd ei ethol yn Llywydd Anrhydeddus fel cydnabyddiaeth oi arweiniad sicr a di-ollwng.  Bu ef ai briod yn gefnogwyr mawr i fyd y ddrama Gymraeg a lluniodd ef ei hun gomedi hwyliog o dan y teitl Y Dyn Hysbys.[37]
              Llwyfannwyd y comedi gan Gwmni Theatr Genedlaethol Cymru yn 1934 ai chyhoeddi yn 1935.  Lluniwyd Y Dyn Hysbys ar batrwm y gŵr ecsentrig o Gwrtycadno, John Harries, a ddenai bobl o bell ac agos i ddod ato am iachd.  Twyllwr ydoedd yn y bn, swynwr a meddyg gwlad, fel ei fab Henry Harries.  Gallent swyno'r werin dlawd ofergoelus a bur tad ar mab yn rhan bwysig o fywyd Sir Gaerfyrddin yn hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Cymharodd E G Bowen hwy i medicine men ymysg llwythau anllythrennog yn Affrica a de-ddwyrain Asia.[38]
               Bu Dr Stephen J Williams yn gysylltiedig Choleg Prifysgol Cymru Abertawe ar hyd ei oes.  Dilynodd yr Athro Henry Lewis yn 1954 fel Athro'r Adran Gymraeg ac arhosodd yn y swydd hyd nes iddo ymddeol yn 65 mlwydd oed yn 1961.  Mwynhaodd dros ddeg mlynedd ar hugain o ymddeoliad hapus, ac anrhydeddwyd ef gyda chyfrol hardd yn 1981 o dan y teitl Beirdd ac Eisteddfodwyr.  Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Abertawe ar Cylch 1982 oedd yn gyfrol am gyhoeddir gyfrol fel amlygiad o barch a diolch i Stephen J Williams.   Lluniwyd cywydd gan y bardd James Nicholas iddo a gwir y dywedodd amdano:
   

              Farchog y gorseddigion,
              Hynawsedd wyt yn y swydd hon;
              Wyt olau ar ben talar
              Ti ywr haul uwch y tir r;
              Gwres y llain a gras y lle
              Wyt ti yn Abertawe.
  [39]

   Gwahoddwyd Dr Brynley F Roberts, Athro Cymraeg Coleg y Brifysgol Abertawe'r adeg honno, yn Olygydd.  Lluniodd ysgrif gynhwysfawr o werthfawrogiad.  Prif faes y Dr Roberts yw rhyddiaith Cymraeg yr Oesoedd Canol ac ni wyddai neb yn well am orchestion y Dr S J Williams nag ef.  Casglodd ir gyfrol ryddiaith o eiddo Dr S J Williams, ei astudiaethau o Ifor Ceri (1770-1829) fel noddwr cerdd.[40]  Yna ceir astudiaeth werthfawr o Carnhuanawc (1787-1848) fel eisteddfodwr ac ysgolhaig.[41]  Dawr drydedd erthygl o ragymadrodd Dr Williams iw gyfrol ar yr emynydd o Eifionydd, Roberts ap Gwilym Ddu.[42]  Erthygl ar y ddau ffrind o Ddwyfor ywr ymdriniaeth nesaf, sef Robert ap Gwilym Ddu a Dewi Wyn o Eifion.[43]  Or un gyfrol y daw ei ymdriniaeth ar Thomas Stephens a Gweirydd ap Rhys.[44]  Bardd mawr yr ugeinfed ganrif syn cloi'r gyfrol hardd ar y testun y Gynghanedd a Chanu Rhydd T Gwynn Jones.[45]  Cyhoeddwyd 300 copi or argraffiad arbennig yn Hydref 1981 a bellach cyfrifir y gyfrol Beirdd ac Eisteddfodwyr fel cyfrol o deyrnged i ysgolhaig gostyngedig o galon a chyfrannydd nodedig i lenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif.  Cafodd fyw i oedran teg a bu farw ar 2 Awst 1992, o fewn pedair blynedd i fod yn gan mlwydd oed, a tair blynedd ar l colli ei briod ar l 64 blynedd o fywyd priodasol.  Bur arwyl yn Amlosgfa Treforys ar 8 Awst 1992.[46]


   

  [1] Aled Rhys Wiliam (Gol), Arolwg 1966, Abercynon, 1966.  Ceir ysgrif ganddo ar Teledu ac Addysg yn y gyfrol.
  [2] Am Urien Wiliam, gw Meic Stephens (Gol), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997), tt 766-67.  Enillodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol 1972 a 1973.
  [3] Am W J Griffiths, gw, T Robin Chapman, W J Gruffydd, Dawn Dweud (Caerdydd, 1993).
  [4] Stephen J Williams, Y Llenor:  Cyfrol Goffa William John Gruffydd (Caerdydd, 1955), tt 22-25.
  [5] Meddylai Stephen J Williams y byd o W J Gruffydd.  Pan fethodd ei hen Athro gael ei benodi yn Brifathro Coleg y Brifysgol Caerdydd ym mis Ebrill 1929, anfonodd Stephen J Williams lythyr ato ar 2 Mai yn rhegi dallineb y Coleg ond yn llawenhau fod ysgolheictod a llenyddiaeth ar eu hennill.  Gw T Robin Chapman, ibid, t 116.
  [6] Stephen J Williams (Gol):  Ffordd y Brawd Odrig o lawgysgrif Llanstephan 2 (Caerdydd, 1929)
  [7] Brynley F Roberts (Gol), Beirdd a Eisteddfodwyr (Abertawe, 1981), t 10.
  [8] Oherwydd helynt Pen-y-berth ai garcharu penderfynodd Cyngor Coleg Prifysgol Cymru Abertawe ddod chytundeb Saunders Lewis fel darlithydd i ben ar 15 Chwefror 1937.  Y bleidlais oedd 12 o blaid a 11 yn erbyn.  Yn l T Robin Champan dewis ddyn Athro Henry Lewis i olynu Saunders Lewiss oedd Melville Richards, myfyriwr ymchwil.  Dywed adroddiad di-enw yn Saesneg or Coleg a dderbyniodd Griffith John Williams, Caerdydd fod pennaeth yr Adran wedi dweud ym mhwyllgor penodi olynydd Saunders Lewis:  Henry Lewis said that Melville Richards was a better man than Stephen Williams and Saunders Lewis for that matter too.  Gw, T Robin Chapman, Un Bywyd o Blith Nifer:  Cofiant Saunders Lewis (Llandysul, 2006), t 203 yn seiliedig ar LlGC, papurau G J Williams.
  [9] Dr Morgan Watkin (1878-1970) oedd un or rhai cyntaf i ddeall yn l Edouard Bachellery, Versailles fod y gyfathrach agos yn yr Oesoedd Canol rhwng yr arglwyddi Normanaidd au llysoedd Ffrangeg eu hiaith ar y Gororau ac yn neheuder Cymru ar arglwyddi o Gymry au llysoedd Cymraeg eu hiaith wedi cael effeithiau pwysig yn y ddwy ffordd:  nid yn unig cafodd y chwedlau Celtaidd (ac yn eu plith y chwedlau Arthuraidd Cymraeg) ddylanwad mawr ar lenyddiaeth Ffrangeg yr Oesoedd Canol, a thrwy honno ar holl lenyddiaethau Ewrop, ond ar y llaw arall treiddiodd diwylliant ac iaith Ffrainc i gylchoedd eang o fonedd a gwŷr lln Cymru.  Felly, yn syth or Ffrangeg ir Gymraeg, yr ymlwybrodd y rhan fwyaf or geiriau Hen Ffrangeg a fenthyciodd yr iaith lenyddol yn yr Oesoedd Canol, heb fynd drwy gyfrwng y Saesneg.  Gw Edouard Bachellery, Morgan Watkin (1878-1970), Y Bywgraffiadur Cymreig 1951-1970 (Llundain, 1997), tt 220-221.
  [10] Trwy ei waith gorchestol pwysleisia Saunders Lewis gyfraniad diwinyddion a llenorion Ewrop.  Cofier am ei gyfeiriad at Hu Sant, neu Hugo o St Victor, diwinydd ac athro, a ddeuodd efrydwyr o bob parth o Ewrop i ddilyn ei ddarlithoedd ym Mharis yn y 12ed ganrif.  Gw, Saunders Lewis, Meistrir Canrifoedd:  Ysgrifau ar Hanes Llenyddiaeth Gymraeg wediu dethol au golygu am R Geraint Gruffydd (Caerdydd, 1973), t 35.  Dywed y Dr D Densil Morgan amy Dr Pennar Davies, dinesydd byd oedd Pennar ai orwelion yr un mor eang ag erioed yn y chwe-degau.  Gw, D Densil Morgan, Pennar Davies, Dawn Dweud (Caerdydd, 2003), t 125.
  [11] D Ben Rees, Lledu Gorwelion:  Hanes John Calfin ar Diwygiad Protestannaidd (Chwilog, 2009).
  [12] Stephen J Williams, Traethawd Gwallter o Henlai ar Hwsmonaeth, Bulletin of the Board of Celtic Studies vi, tt 41-55.
  [13] Stephen Joseph Willaims a J Enoch Powel (gol).  Cyfreithiau Hywel Dda yn l Llyfr Blegywryd (Dull Dyfed):  argraffiad beirniadol ac eglurhaol (Caerydd, 1942).
  [14] Aneurin Owen (ed):  Ancient laws and institutes of Wales, 2 gyfrol (Llundain, 1841).
  [15] Meic Stephens (gol) Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997), t 129.
  [16] ibid.
  [17] Aled Rhys Wiliam (gol), Llyfr Iorwerth (Caerdydd,          ).
  [18] Stephen J Williams, Y Gymraeg ai Dyfodol, Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 1943.
  [19] Brynley F Roberts, Beirdd ac Eisteddfodwyr:  Erthyglau gan Stephen J Williams, wediu dethol au golygu gan Brynley F Roberts (Abertawe, 1981), t 12.
  [20] Stephen J Williams, Crefydd ar Gymraeg (Abertawe, 1969).
  [21] Trebor Lloyd Evans (gol), Gwerth Cristnogol yr Iaith Gymraeg, (Abertawe, 1968).
  [22] Bu Stephen J Williams yn gefnogol iawn i ymdrechion Trefor Richard Morgan (1914-70) pan sefydlodd Gronfa Glyndŵr yr Ysgolion Cymraeg yn 1963.  Traddododd Darlith Goffa ir cenedlaetholwr.  Gw Stephen J Williams, Darlith Goffa Trefor Morgan (Caerdydd, 1984).
  [23] Stephen J Williams, Beginners Welsh (Tonypandy, 1934).
  [24] ibid.  Yr oedd yn gyfrol hylaw, 70 tudalen, a ellid ei osod ym mhoced y gt, a bu o leiaf 30 o argraffiadau.
  [25] Stephen J Williams, Elfennau Gramadeg Cymraeg (Caerdydd, 1959);  Stephen J Williams, A Welsh Grammar (Caerdydd, 1980).
  [26] H Meurig Evans a W O Thomas, Y Geiriadur Mawr:  The Complete Welsh-English, English-Welsh Dictionary (Golygydd Ymgynghorol:  Yr Athro Stephen J Williams) (Llandysul a Llandybie, 1958).
  [27] Cyhoeddwyd yn Chwefror 1994 y pedwaredd argraffiad ar bymtheg.
  [28] Mewn erthygl gynhwysfawr ar y testun Cymraeg, gw Gwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig (Caerdydd, 2008) anwybyddwyd Cymraeg Byw, tudalennau 227-233.  Gresyn hynny pan gofiwn am waith ysgolheigion o safon y Dr S J Williams.
  [29] Brynley Roberts, ibid, t 13.
  [30] Am Gittins, gweler E D Jones, Charles Edward Gittins (1908-70) yn Bywgraffiadur Cymreig 1951-1970 (Llundain, 1997, t 63.  Da y dywedodd y cofnodydd am Yr Athro Charles Gittins Mynnai Gittins fod y diwylliant Cymraeg yn etifeddiaeth i holl blant Cymru a bod galw am addysg ddwyieithog lwyr i sicrhau fod yr etifeddiaeth yn eiddo iddynt oll.  Teitl y fersiwn Gymraeg a gyfieithiwyd gan y Dr Stephen J Williams oedd Addysg Gynradd Cymru (HMSO 1967).  Bu Charles Gittins yn Athro Addysg yng Ngholeg y Brifysgol Abertawe o 1956 i 1970.
  [31] Teitl y traethawd oedd Cyfraniad Castell-Nedd ar Cylch i fudiad Heddwch.   Dyfarnodd Stephen J Williams y wobr i T Rhys Jones, yr Eglwys Newydd, Caerdydd.  LlGC Papurau Eisteddfod Genedlaethol Cymru Castell-Nedd 1934.
  [32] (Gol) Stephen J Williams, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau (Llandysul, 1962);  ibid, (Llandysul, 1966);  (Gol) Stephen J Williams, Cyfansoddiadau Genedlaethol Frenhinol Cymru, Bro Myrddin 1974 (Llandybie, 1974).
  [33] Brynley Roberts, ibid, t 14.
  [34] John Hughes (Gol), Cn Pwca, geiriau Saesneg gan W Shakespeare, geiriau Cymraeg an Stephen J Williams (Aberafan, 1966).
  [35] Dyma ddetholiad sydd yn rhoddi syniad or dasg enfawr a gyflawnodd yn bennaf yng nghyfnod ei ymddeoliad


  i)
       
  Cn y Blodeuyn = Bizet;  cyfieithiad Stephen J Williams;  o dan olygyddiaeth Rowland Wyn Jones
   
         (Aberteifi, 1976)
  ii)
       Requiem Verdi, geiriau Cymraeg Stephen J Williams, golygydd cerdd;  Rowland Wyn Jones (Abertawe, 1982).
         Y maer gyfrol hon yn 218 tudalen.
  iii)
      Cytgan mawreddog Aida/Verdi;  geiriau Cymraeg:  Stephen J Williams;  golygyddion cerdd:  Rowland Wyn
         Jones a T Gwynn Jones (Llanbedr Pont Steffan, 1984).
  iv)
      Michael Head, Alfred Noyes, Stephen J Williams, A Slumber Song of the Madonna (Aberystwyth, 1986).
  v)
       Benjamin Britten a Stephen J Williams, There is no Rose (Aberystwyth, 1986).
  vi)
     
  Un Wyt r Ysbryd Gln:  Vivaldi, geiriau Cymraeg;  Stephen J Williams, golygydd cerdd:  T Gwynn Jones
         (Abergwaun, 1986).
  vii)
     Requiem mass, Mozart;  addasiad Rowland Wyn Jones o eiriau Cymraeg Stephen J Williams (Porthmadog,
        1987)
  viii)
    Carmina Burana/Carl Orff y geiriau Cymraeg gan Stephen J Williams (Porthmadog, 1987).
  ix)
    
  Dalla sua pace = Mozart, cyfieithiad gan Stephen.  J Williams, dan olygyddiaeth W Matthews Williams
        (Rhymni, 1990).
  x)
     Sanctus = Andre Caplet;  geiriau Cymraeg gan Stephen J Williams;  golygwyd gan Rowland Wyn Jones
        (Rhymni, 1990).
  xi)
    Sadoc Ŵr Duw gan Handel;  geiriau Cymraeg Stephen J Williams (Castell-nedd, 1994).
  xii)
  Cum Sanco spiritu = Vivaldi, geiriau Cymraeg gan Stephen J Williams, golygwyd gan T Gwynn Jones (Castell-
        nedd, 1994).
  xiii)
   Om mewn cwyd llais y Duwdod cu;  Judas Maccabaeus (Handel), y geiriau Cymraeg gan Stephen J Williams
        (Castell-nedd, 1994).
  xiv)
  Cn y Blodeuyn:  Carmen / geiriau Cymraeg Stephen J Williams, golygydd cerdd:  Rowland Wyn Jones (Castell-
        nedd, 1994).
  xv)
    Yr Ymdeithgan fawr Verdi, y geiriau Cymraeg gan Stephen J Williams (Castell-nedd, 1994).
  xvi)
  Yr eneth wrthodedig = Hugo Wolf;  geiriau Cymraeg gan Stephen J Williams, golygydd cerdd T Gwynn Jones
        (Castell-nedd, 1994).

  [36] Benjamin Britten, Ni fu erioed;  geiriau Cymraeg Stephen J Williams (Cross Keys, 1997).  Canwyd y gwaith hwn yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Islwyn, 1997.
  [37] Stephen J Williams, Y Dyn Hysbys;  Comedi mewn tair act (Aberystwyth, 1935).
  [38] E G Bowen, Henry Harries;  Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 (Llundain, 1953), tt 317-18.
  [39] Brinley F Roberts, ibid, t 4.
  [40] Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn Stephen J Williams, Ifor Ceri, noddwr cerdd (1770-1829), Abertawe, 1954.
  [41] Stephen J Williams, Caenhunawd (1787-1848), Trafodion Cymdeithas Anrhydeddus y Cymmrodorion, 1955, tt 18-30.
  [42] Stephen J Williams (Gol), Robert ap Gwilym Ddu, detholion oi weithiau(Caerdydd, 1948).  Daeth ail-argraffiad allan yn 1960.
  [43] Ymddangosodd yr ymdriniaeth yn wreiddiol yn Dyfnallt Morgan, gol;  Gwŷr lln bedwaredd ganrif ar bymtheg au cefndir, 1968.
  [44] ibid, tt 224-33.
  [45] Y Llenor, xxviii (1949), Rhifyn Coffa T Gwynn Jones, tt 134-40.
  [46] D Ben Rees, Obituary:  Professor Stephen J Williams, The Independent, 8 August 1992, Brynley F Roberts, Stephen Joseph Williams, Bywgraffiadur-ar-Lein, Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

   

  Click here to return to the list


  Return to home page